Tràmit amb certificat Alta o canvi de domicili al padró municipal d'habitants

Totes les persones que fixin el seu domicili a Esparreguera (sempre i quan hi visquin la major part de l'any) han d'estar inscrites en el Padró Municipal d'habitants

Tramitació

Qui ho pot demanar: Totes les persones majors d'edat o menors d'edat emancipats que tinguin el seu domicili a Esparreguera. Els tràmits padronals per a menors d'edat o persones tutleades correspon fer-los als progenitors o tutors legals.

Quan es pot demanar: Durant tot l'any

Cost: Sense cost

Terminis resolució: En la tramitació PRESENCIAL l'alta al padró es realitza immediatament si la documentació aportada és la requerida, tot i que el temini màxim legal és de 3 mesos. En la tramitació TELEMÀTICA, es remetrà un justificant de l'alta al padró al correu consignat en la petició en un màxim de 48h sempre que la documentació aportada sigui la requerida.

Efectes silenci: Positiu

Formes de tramitació

 • TRAMITACIÓ ELECTRÒNICA:

  Servei de 24 hores al dia, 365 a l'any

  Per iniciar Tramitació Electrònica, al final d'aquesta pàgina heu de fer clic a TRAMITAR AMB CERTIFICAT. S'obrirà un formulari electrònic que haureu d'emplenar i enviar. No us oblideu d'adjuntar la documentació indicada en l'apartat DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR. Si us cal, en l'apartat DOCUMENTS podeu descarregar-vos l'Autorització i les Declaracions Responsables que podeu emplenar i signar digitalment

 • TRAMITACIÓ PRESENCIAL:

  Oficina d'Atenció Ciutadana (Plaça de l'Ajuntament, 1)

  Horari d'hivern (del 16 de setembre al 14 de juny)

  • De dilluns a dijous, de 2/4 de 9 del matí (8.30h) a 2/4 de 3 de la tarda (14.30h)
  • Divendres, de 2/4 de 9 del matí (8.30h) a 2 de la tarda (14.00h)
  • Dimarts i dimecres, de 2/4 de 5 de la tarda (16.30) a 7 del vespre (19.00h)

  Horari d'estiu (del 15 de juny al 15 de setembre)

  • De dilluns a dijous, de 2/4 de 9 del matí (8.30h) a 2/4 de 3 de la tarda (14.30h)
  • Divendres, de 2/4 de 9 del matí (8.30h) a 2 de la tarda (14.00h)

  Per fer la Tramitació Presencial i per una atenció més àgil, us recomanem reservar cita prèvia a l'OAC mitjançant la web: https://citaprevia.esparreguera.cat/. Haureu de portar la documentació indicada en l'apartat DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR, juntament amb la sol·licitud d'alta o canvi de domicili que podeu trobar en l'apartat IMPRESOS. Si us cal, en l'apartat DOCUMENTS podeu descarregar-vos l'Autorització i les Declaracions Responsables que haureu d'emplenar i signar. Per realitzar qualsevol gestió presencialment és necessari presentar el document d’identitat original.Documentació que cal aportar

TRAMITACIÓ ELECTRÒNICA:

Reviseu la documentació que cal aportar, en l'apartat DOCUMENTACIÓ COMÚ que serà diferent segons el cas

TRAMITACIÓ PRESENCIAL:

Sol·licitud d'alta o canvi de domicili al padró municipal d'habitants (en l'apartat de IMPRESOS d'aquesta mateixa pàgina)

Reviseu la resta de documentació que cal aportar, en l'apartat DOCUMENTACIÓ COMÚ que serà diferent segons el cas

 


 

DOCUMENTACIÓ COMÚ (PER TRAMITACIÓ PRESENCIAL I ELECTRÒNICA)

DOCUMENTACIÓ IDENTIFICATIVA (si es fa tramitació PRESENCIAL cal portar els originals)

- ESPANYOLS: DNI o passaport o NIE de tots els membres del nucli familiar que sol·licitin l'alta

- ESTRANGERS COMUNITAT EUROPEA: Targeta de Residencia o Certificat d'inscripció al Registre d'Estrangers Europeus o passaport o Document d'Identitat del país, de tots els membres del nucli familiar que sol·licitin l'alta

- ESTRANGERS NO COMUNITARIS: Passaport o tarjeta de residencia de tots els membres del nucli familiar que sol·licitin l'alta.

- MENORS: Document identificatiu o llibre de familia o passaport compartit o extracte literal de naixement, més còpia del DNI del progenitor que realitza la sol·licitud

DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DE L'HABITATGE (si es fa tramitació PRESENCIAL cal portar els originals)

- Escriptura de propietat o còpia simple o rebut de l'IBI (si no és posible la comprovació telemática del títol de propietat)

- O bé contracte de lloguer vigent acompanyat de l'últim rebut pagat

- O bé l'última factura de qualsevol subministrament a nom peticionari

- O bé si l'interessat no és el titular de l'immoble, caldrà autorització del titular i fotocòpia del DNI del autoritzant. (trobareu l'Autorització en l'apartat de DOCUMENTS d'aquesta mateixa pàgina)

- O bé en cas d'habitatge col·lectiu, certificat del director/a del centre

ALTA AL PADRÓ DE PERSONA DIFERENT A LA INTERESSADA (NO ES POT FER TELEMÀTICAMENT PER MAJORS D'EDAT)

- Autorització degudament emplenada i signada (trobareu l'Autorització en l'apartat de DOCUMENTS d'aquesta mateixa pàgina)

- Original del DNI de la persona que s'ha d'empadronar

EMPADRONAMENT DE MENORS 

Alta per naixement la realitzi una persona diferent als progenitors:

- Autorització degudament emplenada i signada (trobareu l'Autorització en l'apartat de DOCUMENTS d'aquesta mateixa pàgina)

- Còpia del DNI dels progenitors

Empadronament amb tots dos progenitors.
 
Les dues persones progenitores han de signar el Full padronal o model d’autorització de menors aportant document d’identitat dels signants.
 
Empadronament amb 1 sol progenitor
 
Empadronament amb un només dels progenitors amb el consentiment de tots dos o autorització judicial.
 
Les dues persones progenitores han de signar el Full padronal o model d’autorització de menors aportant document d’identitat dels signants.
 
En cas que un d'ells hagi estat privat de la pàtria potestat, s’haurà de presentar la corresponent resolució judicial o, en defecte d'això, aportar una autorització judicial.
 
Empadronament amb un només dels progenitors quan no hi ha consentiment de tots dos ni autorització judicial.
 
Quan excepcionalment el progenitor que sol·licita la inscripció o canvi de domicili no disposi del consentiment de l'altre o d'autorització judicial, serà possible l'empadronament segons el cas:
 
 a)      Quan no existeix resolució judicial que es pronunciï sobre la guarda o custòdia del menor (separacions de fet, separacions en tramitació,...).
 
El sol·licitant haurà d'aportar declaració responsable (D-01), indicant que es troba en un dels següents supòsits:
 
-Que no pot aportar el consentiment de l'altre progenitor, però es pot produir una afecció als drets del menor i ha interposat procediment judicial per a obtenir l'autorització judicial pertinent (adjuntar documentació acreditativa), o be,
 
-Que no pot aportar el consentiment de l'altre progenitor per impossibilitat manifesta per a recaptar-lo i es pot produir un perjudici per al menor.
 
 b)      Quan existeix una resolució judicial que atribueix la guarda i custòdia en exclusiva al progenitor que sol·licita la inscripció o el canvi de domicili.
 
El sol·licitant haurà d'aportar la declaració responsable (D-02) indicant que té atribuïda en exclusiva la guarda i custòdia del menor (adjuntant resolució judicial) i es troba en un dels següents supòsits:
 
-Que no pot aportar el consentiment de l'altre progenitor, però es pot produir una afecció als drets del menor i s'ha interposat procediment judicial per a obtenir l'autorització judicial pertinent (adjuntar documentació acreditativa)
 
-Que no pot aportar consentiment de l'altre progenitor perquè la sentència es va dictar en rebel·lia i no s'està complint el règim de visites.
 
-L'altre progenitor està en parador desconegut i no s'està complint el règim de visites.
 
-Que no pot aportar el consentiment de l'altre progenitor per impossibilitat manifesta per a recaptar-lo i es pot produir un perjudici per al menor.
 
Empadronament quan existeix una resolució judicial que estableix la guarda i custòdia compartida per tots dos progenitors.
 
Si la resolució judicial per la qual es fixa la guarda i custòdia compartida no es pronuncia sobre el lloc d'empadronament, caldrà presentar un dels dos documents:
 
Autorització de menors, signada pel progenitor que no constarà empadronat amb el menor i fotocopia del document d’identitat, o be
Una nova resolució judicial que es pronunciï expressament sobre l'empadronament
 
Mentrestant no es durà a terme la modificació en tant no s'aporti algun dels documents anteriors.
 
Empadronament de menors en un domicili diferent al dels progenitors que ostentin la seva guarda i custòdia
 
Per a l'empadronament de menors en un domicili diferent al dels progenitors que ostentin la seva guarda i custòdia, serà necessari una autorització per escrit d’un d'ells juntament amb la corresponent declaració responsable  segons sigui procedent de conformitat amb l'apartat 2.2.2, en funció dels supòsits següents:
 
 La guarda i custòdia l'ostenten tots dos progenitors:
 
a)      Existeix resolució judicial que es pronuncia sobre la guarda i custòdia compartida.
 
Autorització per escrit de tots dos o resolució judicial, no sent possible l'empadronament amb declaració responsable.
b)      No existeix resolució judicial que es pronunciï sobre la guarda i custòdia (separacions de fet, separacions en tramitació,...).
 
Autorització per escrit d'un dels progenitors conjuntament amb declaració responsable. 
 
Guarda i custòdia atribuïda en exclusiva a un dels progenitors.
 
L'empadronament serà possible amb la seva autorització conjuntament amb declaració responsable.
 

Menors tutelats.
 

En els supòsits de tutela, acolliment, etc. la representació s'acreditarà mitjançant l'aportació de la resolució judicial o administrativa corresponent.

Normativa

Reial decret 1690/1986, d'11 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals.

Resolució de 29 d’abril de 2020, de la Subsecretaria del Ministeri de la Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica, per la que es publica la Resolució de 17 de febrer de 2020, de la Presidència de l’Institut Nacional d’ Estadística i de la Direcció General de Cooperació Autonòmica i Local, por la qual es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la gestió del Padró municipal”.(BOE 02/05/2020)

 

Observacions

Per cada membre familiar és necessari emplenar un formulari. En el cas dels menors la sol·licitud la formularà el/la progenitor/a o tutor/a legal.

La meva carpeta

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta

Atenció Ciutadana

Atenció en línia

 • Informació i consultes
 • Incidències i reclamacions

Atenció telefònica

 • Informació i tramitació
 • Incidències i reclamacions

Atenció presencial

 • Oficines d'atenció ciutadana
 • Oficines especialitzades
Ajuntament d'Esparreguera
Plaça de l'Ajuntament Nº1
08292 Esparreguera
Tel: 93 777 18 01
Fax: 93 777 59 04
E-mail: oac@esparreguera.cat
Ajuntament d'Esparreguera
Projecte desenvolupat per Projecte desenvolupat per eCityclic i Proyecto web desarrollado por Semic

La seva privacitat és important per nosaltres

Aquest lloc web utilitza tecnologies, com les cookies, per obtenir informació sobre les audiències que veuen els anuncis i el contingut, entre altres coses. Feu clic a continuació per autoritzar l'ús d'aquesta tecnologia i el processament de les seves dades personals per a aquests fins.

La seva privacitat és important per nosaltres

Pot establir les seves preferencies i consentiments depenent de com vol que s'utilitzin les seves dades segons els fins detallats a continuació.
Cookies Tècniques

ASP.NET_SessionId

Cookie creada cada cop que s'accedeix a una aplicació d'ASP.NET. S'utilitza com una mesura de seguretat en el control de sessions en les aplicacions d'ASP.NET. Expira quan el navegador es tanca.

cb_enabled

Cookie tècnica i estrictament necessària que conté el valor de si s'ha acceptat la instal·lació de cookies. Expira al cap d'un any.

Cookies Analítiques

Google Analytics

Cookie analítica que medeix cóm interactuen els usuaris amb el contingut de la pàgina web.

Les cookies generades per google analytics son les següents:

 • __utma  S'utilitza per distingir usuaris i sessions. Expira als 2 anys a partir de la configuració o actualització.
 • __utmt S'utilitza per limitar el percentatge de les sol·licituds. Expira als 10 minuts.
 • __utmb S'utilitza per determinar noves sessions o visites. Expira als 30 minuts després de la configuració o actualització.
 • __utmc S'utilitza per determinar si un usuari estava a una nova sessió o de visita. Expira al tancar la sessió amb el navegador.
 • __utmz Emmagatzema la font de tràfic o la campanya que explica com ha arribat l'usuari a la pàgina web. Expira als 6 mesos després de la configuració o actualització.
Cookies de Tercers
Actualment no s'utilitzen cookies de tercers en aquest lloc web.