Tràmit amb certificat Autorització per accedir amb vehicle a l’illa de vianants del nucli antic d’Esparreguera

L’accés amb vehicle a l’illa de vianants del Nucli Antic, on el trànsit està parcialment restringit, requereix una autorització municipal.

En virtut de la previsió de l’article 32 de l’Ordenança municipal núm. 14, reguladora de la Mobilitat, en aquesta zona restringida al trànsit, s’han instal·lat càmeres en els punts que consten al plànol de l’apartat 1 de les presents Bases. Aquestes càmeres s’activen només quan detecten un vehicle, i enregistren la imatge del vehicle i el seu entorn només en aquells casos que hagin detectat una matrícula no autoritzada.

Les persones que reuneixen els requisits establerts a l’article 34 de l’Ordenança Municipal de Mobilitat per a poder circular per l'Illa de Vianants, hauran de sol·licitar la corresponent autorització aportant la documentació corresponent i facilitant, en aquest cas, la matrícula del seu vehicle. L’accés excepcional és regulat a l’article 34.2.3 de l’Ordenança Municipal de Mobilitat. A excepció dels casos i horaris permesos; el conductor o conductora podrà ser sancionat d’acord amb l’Ordenança municipal de mobilitat, aprovada definitivament en la sessió Ordinària 0008-2024 celebrada en data 26/06/2024. Podeu consultar l'edicte d'aprovació de les bases de l'illa de vianants en l'apartat DOCUMENTS d'aquesta mateixa pàgina. Reviseu els horaris permesos en l'apartat de MÉS INFORMACIÓ

Tramitació

Qui ho pot demanar: La/es persona/es interessada/es o afectada/es pel tràmit o bé un/a representant degudament autoritzat/da o acreditat/da

Quan es pot demanar: Per la implantació de l’illa de vianants s’atorga com a data límit de presentació d’instàncies a totes les persones fins el 29 de setembre de 2024, data a partir de la qual es donarà per implantada la illa de vianants. Passada aquesta data, es podrà demanar en qualsevol moment, sempre i quan la persona sol·licitant es trobi en una de les circumstàncies esmentades i que s'han de complir per tal de poder obtenir una acreditació

Cost: Sense cost

Terminis resolució: El termini legal de resolució és de tres mesos, a comptar des de l’endemà de la sol·licitud d’autorització registrada a l’Ajuntament. Mentre es fa la tramitació es comprovarà que la sol·licitud ha estat enregistrada correctament i no es sancionarà fins a la resolució. La persona autoritzada rebrà una notificació

Efectes silenci: Negatiu

Formes de tramitació

 • TRAMITACIÓ ELECTRÒNICA:

  Servei de 24 hores al dia, 365 a l'any

  Per iniciar Tramitació Electrònica, al final d'aquesta pàgina heu de fer clic a TRAMITAR AMB CERTIFICAT. S'obrirà un formulari electrònic que haureu d'emplenar i enviar. No us oblideu d'adjuntar la documentació indicada en l'apartat DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR. 

  Reviseu en l'apartat de MÉS INFORMACIÓ l'autorització que us correspon.

 • TRAMITACIÓ PRESENCIAL:

  Oficina d'Atenció Ciutadana (Plaça de l'Ajuntament, 1)

  Horari d'hivern (del 16 de setembre al 14 de juny)

  • De dilluns a dijous, de 2/4 de 9 del matí (8.30h) a 2/4 de 3 de la tarda (14.30h)
  • Divendres, de 2/4 de 9 del matí (8.30h) a 2 de la tarda (14.00h)
  • Dimarts i dimecres, de 2/4 de 5 de la tarda (16.30) a 7 del vespre (19.00h)

  Horari d'estiu (del 15 de juny al 15 de setembre)

  • De dilluns a dijous, de 2/4 de 9 del matí (8.30h) a 2/4 de 3 de la tarda (14.30h)
  • Divendres, de 2/4 de 9 del matí (8.30h) a 2 de la tarda (14.00h)

  Per fer la Tramitació Presencial, podeu demanar cita prèvia a l'OAC mitjançant la web: https://citaprevia.esparreguera.cat/. Haureu de portar la documentació indicada en l'apartat DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR. En l'apartat IMPRESOS podeu descarregar-vos el formulari d'autorització per accedir a l'illa de vianants, que haureu d'emplenar i signar. Per realitzar qualsevol gestió presencialment és necessari presentar el document d’identitat original.

  Reviseu en l'apartat de MÉS INFORMACIÓ l'autorització que us correspon.

 • TRAMITACIÓ PRESENCIAL:

  Oficina d'Atenció Ciutadana de Territori i Sostenibilitat (Carrer Cavallers, 26)

  • De dilluns a divendres de 8:30 hores a 14:30 hores
  • Telèfon: 93 777 18 01

  Per fer la Tramitació Presencial, podeu demanar cita prèvia a l'OAC de Territori mitjançant la web: https://citaprevia.esparreguera.cat/. Haureu de portar la documentació indicada en l'apartat DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR. En l'apartat IMPRESOS podeu descarregar-vos el formulari d'autorització per accedir a l'illa de vianants, que haureu d'emplenar i signar. Per realitzar qualsevol gestió presencialment és necessari presentar el document d’identitat original.

  Reviseu en l'apartat de MÉS INFORMACIÓ l'autorització que us correspon.Documentació que cal aportar

IMPORTANT: Reviseu en l'apartat de MÉS INFORMACIÓ l'autorització que us correspon.

DOCUMENTACIÓ COMÚ (PER TRAMITACIÓ PRESENCIAL I ELECTRÒNICA):

Per a autoritzacions permanents i temporals:

Formulari d'autorització per accedir a l'illa de vianants (Per tramitació electrònica al final d'aquesta pàgina feu clic a TRAMITAR AMB CERTIFICAT. S'obrirà un formulari electrònic. Per tramitació presencial trobareu el document en l'apartat de IMPRESOS d'aquesta mateixa pàgina)

- Permís de circulació del vehicle, o impost de vehicles de tracció mecànica (*), o certificat de l'empresa titular del vehicle que autoritza la persona interessada com a conductora habitual o primera conductora del vehicle.

- DNI/NIE/passaport de la persona interessada, només per tramitacions presencials

Pels diferents casos d’autoritzacions permanents:

- Veïns residents: Padró (*)

- Titulars establiments i activitats: Documentació acreditativa activitat (llicència activitat (*), IAE (*), autònoms, seguretat social)

 -Usuaris d’estacionaments, tant en títol de propietat com de lloguer: Contracte lloguer o escriptura propietat o títol acreditatiu equivalent

- Familiars o cuidadors principals: Padró (*) i/o documentació acreditativa d’aquesta condició.

- Vehicles serveis funeraris: Dades vehicles serveis funeraris i vehicles cortesia empresa.

- Veïns no residents i/o altres afectats amb trànsit a l’àmbit d’afectació de l’illa: Documentació corresponent a la condició justificada citada anteriorment.

(*)L'Ajuntament d'Esparreguera pot obtenir les dades relatives al Padró, la documentació acreditativa de l'activitat o l'impost de vehicles de tracció mecànica. En el formulari de sol·licitud hi ha la opció d'oposar-se a aquesta consulta. Si s'oposa a la consulta de dades per part de l’Ajuntament d’Esparreguera, haurà d’aportar aquests documents en la sol·licitud.

Pels diferents casos d’autoritzacions temporals:

- Titulars llicències d’obres i comunicacions d’obres: Número d’expedient de la llicència d’obres.

- Descàrrega de mercaderies, fora horari accés lliure illa: Documentació justificativa necessitat i que no poden fer-ho dins horari accés lliure.

- Actes litúrgics: Documentació acreditativa de l’acte

- Situacions de dependència temporal: Informe i/o justificant mèdic.

Per les autoritzacions excepcionals:

Formulari d'autorització per accedir a l'illa de vianants (Per tramitació electrònica al final d'aquesta pàgina feu clic a TRAMITAR AMB CERTIFICAT. S'obrirà un formulari electrònic. Per tramitació presencial trobareu el document en l'apartat de IMPRESOS d'aquesta mateixa pàgina)

- DNI/NIE/passaport de la persona interessada

- Justificant degudament acreditat.

- En el cas de persones amb mobilitat reduïda sobtada que hagin d'accedir a la zona restringida, certificat mèdic que al·legui problemes de mobilitat o incapacitat física.

Normativa

Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Publiques.

Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic

Llei 26/2010, del 3 d’agost, de Règim Jurídic i de Procediment de les Administracions Públiques Catalanes.

Ordenança no fiscal municipal núm. 14, reguladora de la Mobilitat

Bases Reguladores de l’atorgament d’autorització per accedir amb vehicle a l’illa de vianants del nucli antic d’Esparreguera

Observacions

HORARIS PERMESOS:

Per fer operacions de càrrega i descàrrega de mercaderies, els horaris permesos d’acord amb l’article 33 de l’Ordenança Municipal de Mobilitat, són els dies laborables:

- De dilluns a divendres: de 9:15 a 12:15 hores i de 15.00 a 17:00 hores

- Dissabtes: de 9:00 a 11:00 hores

 

QUINA AUTORITZACIÓ EM CORRESPON?

Els interessats amb la seva sol·licitud hauran d’aportar la documentació necessària per obtenir l’autorització corresponent:

1.- Autoritzacions permanents

a) Els veïns residents que estiguin empadronats en l’àmbit declarat com a illa de vianants.

b) Titulars d’establiments i activitats situats en l’àmbit declarat com a illa de vianants.

c) Usuaris d’estacionaments, tant en títol de propietat com de lloguer.

d) Familiars o cuidadors principals d’una persona amb dependència o mobilitat reduïda o amb diversitats funcionals físiques o intel·lectuals empadronada en l’àmbit declarat com a illa de vianants.

e) Vehicles de serveis funeraris.

f) Veïns, titulars d’establiments i activitats i usuaris d’estacionaments i familiars o cuidadors principals no residents a l’àmbit territorial de l'illa de vianants quan, per circumstàncies de la mobilitat viària, hagin de transitar necessàriament per l’àmbit d’afectació de l'illa: veïns del carrer Cavallers, entre el carrer Guardiola i el Passatge Gorgonçana; i veïns del carrer Hortes entre el carrer Sant Jaume i el carrer Via del Mil·lenari

NOTA: Els vehicles d'emergència (bombers, ambulància...) disposen d'autorització permanent d'ofici. No és necessari fer cap sol·licitud

2.- Autoritzacions temporals

a) Titulars de llicències d’obres, o els que constin en comunicació d’obres, quan l’objecte de l’actuació estigui dins de l’àmbit declarat com a illa de vianants i durant la vigència del termini de la llicència o comunicació, sempre que no sigui possible fer l’actuació fora de l’horari d’accés obert a l’illa de vianants.

b) Descàrrega de mercaderies, fora de l’horari d’accés obert a l’illa de vianants, quan el volum de les quals impossibiliti el desplaçament amb carretó manual, sempre que es  justifiqui degudament la impossibilitat de fer-ho dins l’horari d’accés obert a l’illa de vianants.

c) Per motiu d’actes litúrgics.

d) Situacions de dependència temporal degudament justificades.

3.- Autoritzacions excepcionals

a) Vehicles per a trasllat, per motiu d’urgència, de persones malaltes, persones amb diversitats funcionals, persones grans o persones amb mobilitat reduïda.

b) Persones que hagin d’accedir a la farmàcia de guàrdia quan aquesta estigui ubicada dins de l’àmbit declarat com a illa de vianants.

En aquests casos s’haurà de trucar prèviament al servei de la policia local i motivar la necessitat i la urgència per a que es pugui valorar. La necessitat i urgència s’haurà d’acreditar degudament dintre de les 72 hores a comptar des de l’hora de l’accés efectiu a l’àmbit de la Illa.

 

CAUSES D'EXTINCIÓ:

1.- Finalització del termini de vigència previst a l’article 34.3 de l’Ordenança de Mobilitat:

- Autoritzacions permanents: 4 anys.

- Autoritzacions temporals: vindrà vinculada a la circumstància temporal que motiva la seva concessió.

- Autoritzacions excepcionals: s’esgota amb l’accés vinculat a la necessitat i urgència motivada.

2.- Quan es modifiqui alguna de les circumstàncies que van permetre l’atorgament de l’autorització. La comunicació d’aquesta modificació s’ha de fer en un termini màxim de 15 dies des del fet causant.

La meva carpeta

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta

Atenció Ciutadana

Atenció en línia

 • Informació i consultes
 • Incidències i reclamacions

Atenció telefònica

 • Informació i tramitació
 • Incidències i reclamacions

Atenció presencial

 • Oficines d'atenció ciutadana
 • Oficines especialitzades
Ajuntament d'Esparreguera
Plaça de l'Ajuntament Nº1
08292 Esparreguera
Tel: 93 777 18 01
Fax: 93 777 59 04
E-mail: oac@esparreguera.cat
Ajuntament d'Esparreguera
Projecte desenvolupat per Projecte desenvolupat per eCityclic i Proyecto web desarrollado por Semic

La seva privacitat és important per nosaltres

Aquest lloc web utilitza tecnologies, com les cookies, per obtenir informació sobre les audiències que veuen els anuncis i el contingut, entre altres coses. Feu clic a continuació per autoritzar l'ús d'aquesta tecnologia i el processament de les seves dades personals per a aquests fins.

La seva privacitat és important per nosaltres

Pot establir les seves preferencies i consentiments depenent de com vol que s'utilitzin les seves dades segons els fins detallats a continuació.
Cookies Tècniques

ASP.NET_SessionId

Cookie creada cada cop que s'accedeix a una aplicació d'ASP.NET. S'utilitza com una mesura de seguretat en el control de sessions en les aplicacions d'ASP.NET. Expira quan el navegador es tanca.

cb_enabled

Cookie tècnica i estrictament necessària que conté el valor de si s'ha acceptat la instal·lació de cookies. Expira al cap d'un any.

Cookies Analítiques

Google Analytics

Cookie analítica que medeix cóm interactuen els usuaris amb el contingut de la pàgina web.

Les cookies generades per google analytics son les següents:

 • __utma  S'utilitza per distingir usuaris i sessions. Expira als 2 anys a partir de la configuració o actualització.
 • __utmt S'utilitza per limitar el percentatge de les sol·licituds. Expira als 10 minuts.
 • __utmb S'utilitza per determinar noves sessions o visites. Expira als 30 minuts després de la configuració o actualització.
 • __utmc S'utilitza per determinar si un usuari estava a una nova sessió o de visita. Expira al tancar la sessió amb el navegador.
 • __utmz Emmagatzema la font de tràfic o la campanya que explica com ha arribat l'usuari a la pàgina web. Expira als 6 mesos després de la configuració o actualització.
Cookies de Tercers
Actualment no s'utilitzen cookies de tercers en aquest lloc web.