Tràmit amb certificat Sol·licitud de matrícula, coeficients socials reductors, canvi o baixa a l'escola municipal de música i dansa

Aquest tràmit està destinat a formalitzar la matrícula, sol·licitar coeficients socials reductors per les taxes, informar d'un canvi d'ensenyament i registrar la baixa a l'Escola Municipal de Música i Dansa

L’Escola Municipal de Música i Dansa d’Esparreguera és una unitat organitzativa de l’Ajuntament d’Esparreguera que presta serveis educatius no reglats de música i de dansa. Amb el objectiu de fomentar l’interès envers la música i la dansa, atendre l’amplia demanda social de cultura artística pràctica, procurar una formació teòrica i pràctica que permeti gaudir de la pràctica individual i de conjunt, descobrir i animar per preparar i cursar estudis professionals de música i dansa, i crear un entorn afavoridor del foment de la pràctica de la dansa i la música.

Tramitació

Qui ho pot demanar: Les persones físiques o jurídiques (els/les progenitors/es o tutors/es legals en el supòsit de menors) que vulguin cursar o cursin ensenyaments en l'Escola Municipal de Música i Dansa d'Esparreguera. Cal tenir en compte que la persona sol·licitant ha de ser la mateixa persona que realitzarà o realitza el pagament (contribuient).

Quan es pot demanar

- MATRÍCULA: Durant el període establert per l'equip directiu de l'Escola Municipal de Música i Dansa. Any 2024:

Matriculació: Del 29 de maig al 12 de juny 2024

Matriculació fora d'aquest termini (places restants): Del 25 al 28 de juny de 2024

Matrícula viva: A partir del 4 de setembre de 2024 fins l'11 d'abril de 2025

Cal tenir en compte que si la presentació de la sol·licitud de matrícula es produeix:

1.  Fora del curs escolar:

Tractant-se de la taxa per ensenyaments especials que s'estenen al llarg de varis mesos, quan la matrícula s'efectua previ a l'inici del curs escolar caldrà pagar la quota mensual en els terminis fixats per l'Ajuntament en el calendari fiscal aprovat per l'any en curs.El període impositiu compendrà 10 mensualitats des de setembre a juny.

2. Un cop iniciat el curs escolar i la prestació del servei s'inicia:

-Del dia 1 al dia 15 (ambdós inclosos): comportarà el pagament sencer de les quotes mensuals des del mes d’inici de la prestació fins juny.

- Del dia 16 fins final de mes: comportarà el pagament de la meitat de la quota mensual corresponent al mes d’inici de la prestació i el pagament sencer de les quotes mensuals a partir del mes següent fins juny.

- COEFICIENTS SOCIALS REDUCTORS: Durant tot l'any. Es recomana presentar la sol·licitud abans de començar el curs escolar o a l'hora de tramitar la matrícula.

- CANVI: Durant tot l'any.

- BAIXA: Durant tot l’any.

Cal tenir en compte que:

- Si la presentació de la sol·licitud de baixa es produeix abans del dia 20 del mes: comporta el pagament i dret de prestació del/s servei/s del mes en curs.

- Si la presentació de la sol·licitud de baixa es del dia 20 fins final de mes (ambdós inclosos): comporta el pagament i dret a la prestació del/s servei/s del mes en curs i el mes següent.

- L’impagament de dues mensualitats comportarà l’obertura d’ofici d’expedient administratiu de baixa definitiva de l’alumne a l’Escola Municipal de Música i Dansa. 

Cost:

- Tràmit: Gratuït. 

- Servei: En funció de les prestacions, d'acord amb l'ordenança fiscal núm. 24. Taxa per la prestació dels serveis d'ensenyament especial en establiments municipal.

Terminis resolució: 3 mesos

Efectes silenci: Positiu

Formes de tramitació

 • TRAMITACIÓ ELECTRÒNICA:

  Servei de 24 hores al dia, 365 a l'any

  Per iniciar Tramitació Electrònica, al final d'aquesta pàgina heu de fer clic a TRAMITAR AMB CERTIFICAT. S'obrirà un formulari electrònic que haureu d'emplenar. No us oblideu d'adjuntar la documentació indicada en l'apartat DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR. Si us cal, en l'apartat DOCUMENTS podeu descarregar-vos l'Autorització que podreu emplenar i signar digitalment

 • TRAMITACIÓ PRESENCIAL:

  Oficina d'Atenció Ciutadana (Plaça de l'Ajuntament, 1)

  Horari d'hivern (del 16 de setembre al 14 de juny)

  • De dilluns a dijous, de 2/4 de 9 del matí (8.30h) a 2/4 de 3 de la tarda (14.30h)
  • Divendres, de 2/4 de 9 del matí (8.30h) a 2 de la tarda (14.00h)
  • Dimarts i dimecres, de 2/4 de 5 de la tarda (16.30) a 7 del vespre (19.00h)

  Horari d'estiu (del 15 de juny al 15 de setembre)

  • De dilluns a dijous, de 2/4 de 9 del matí (8.30h) a 2/4 de 3 de la tarda (14.30h)
  • Divendres, de 2/4 de 9 del matí (8.30h) a 2 de la tarda (14.00h)

  Per fer la Tramitació Presencial i per una atenció més àgil, us recomanem reservar cita prèvia a l'OAC mitjançant la web: https://citaprevia.esparreguera.cat/. Haureu de portar la documentació indicada en l'apartat DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR. Si us cal, en l'apartat DOCUMENTS podeu descarregar-vos la Sol·licitud de matrícula, de coeficients socials reductors, de canvi o de baixa a l'Escola Municipal de Música i Dansa que haureu d'emplenar i signar. Per realitzar qualsevol gestió presencialment és necessari presentar el document d’identitat original.Documentació que cal aportar

TRAMITACIÓ ELECTRÒNICA:

Tenir en compte que per ser beneficiari de quotes reduïdes, cal aportar documentació específica en funció del tipus de coeficient social reductor que es sol·licita.

- Full de comunicació de dades bancàries signat i validat per l’entitat bancària. Es pot substituir la signatura i validació bancàries pel certificat de titularitat del compte bancari que podeu obtenir online en el vostre banc (el full de comunicació de dades bancàries el teniu en l'apartat de DOCUMENTS d'aquesta mateixa pàgina). IMPORTANT: aquesta documentació NOMÉS s'ha d'aportar en el cas que presenteu aquestes dades per primera vegada a l’Ajuntament d’Esparreguera, o bé si han transcorregut més de cinc anys des de la darrera presentació o bé les heu modificat.

Autorització signada per a l’obtenció de dades per mitjans electrònics a altres administracions, dels ingressos anuals dels membres de la unitat familiar majors de 16 anys a l’Ajuntament d’Esparreguera. (en l'apartat de DOCUMENTS d'aquesta mateixa pàgina, podeu emplenar-la i signar-la digitalment. Cal una autorització per cada persona). En cas de NO autoritzar a l’Ajuntament d’Esparreguera: declaració d’IRPF i/o certificat d’imputacions dels membres de la unitat familiar majors de 16 anys.

Sentència judicial de divorci o separació, en cas que la guarda i custòdia del/la menor s’atribueix a un/a sol/a tutor/a

- Acreditació situació d’atur i documents acreditatius de la prestació d’atur, pel coeficient social reductor per dos/dues progenitors/es en situació d’atur

- Llibre de família

Si s’oposa a la consulta de dades a altres administracions per part de l’Ajuntament d’Esparreguera, també haurà d’aportar, segons el cas:

Volant de convivència, en cas d’unitats familiars no empadronades a Esparreguera

- Títol de família nombrosa, pel coeficient social reductor per família nombrosa

Títol de família monoparental, pel coeficient social reductor per família monoparental

- Acreditació de la situació jubilació o pensionista, pel coeficient social reductor per jubilats/ades o pensionistes

 

TRAMITACIÓ PRESENCIAL:

Tenir en compte que per ser beneficiari de quotes reduïdes, cal aportar documentació específica en funció del tipus de coeficient social reductor que es sol·licita.

- Sol·licitud de matrícula, coeficients socials reductors, canvi o baixa a l'Escola Municipal de Música i Dansa (en l'apartat de IMPRESOS d'aquesta mateixa pàgina)

Full de comunicació de dades bancàries signat i validat per l’entitat bancària. Es pot substituir la signatura i validació bancàries pel certificat de titularitat del compte bancari que podeu obtenir online en el vostre banc (el full de comunicació de dades bancàries el teniu en l'apartat de DOCUMENTS d'aquesta mateixa pàgina). IMPORTANT: aquesta documentació NOMÉS s'ha d'aportar en el cas que presenteu aquestes dades per primera vegada a l’Ajuntament d’Esparreguera, o bé si han transcorregut més de cinc anys des de la darrera presentació o bé les heu modificat.

Sentència judicial de divorci o separació, en cas que la guarda i custòdia del/la menor s’atribueix a un/a sol/a tutor/a

Acreditació situació d’atur i documents acreditatius de la prestació d’atur, pel coeficient social reductor per dos/dues progenitors/es en situació d’atur

Llibre de família

Si s’oposa a la consulta de dades a altres administracions per part de l’Ajuntament d’Esparreguera, també haurà d’aportar, segons el cas:

Volant de convivència, en cas d’unitats familiars no empadronades a Esparreguera

Títol de família nombrosa, pel coeficient social reductor per família nombrosa

Títol de família monoparental, pel coeficient social reductor per família monoparental

Acreditació de la situació jubilació o pensionista i el certificat d’ingressos, pel coeficient social reductor per jubilats/ades o pensionistes

Normativa

Ordenança fiscal núm. 24. Taxa per la prestació dels serveis d'ensenyament especial en establiments municipals 

Observacions

S’ENTENDRÀ COM A MEMBRE COMPUTABLE DE LA UNITAT FAMILIAR

a) Quan l’alumne és menor d’edat o és major d’edat i fins els 25 anys i no ha constituït una unitat familiar pròpia, es consideren membres computables de la unitat familiar:

- L'alumne pel qual es sol·licita el/s servei/s

- Els/les progenitors/es o tutors/es legals de l’alumne

- Els/les germans/es (que comparteixin amb l’alumne un o els/les dos/dues tutors/es) de fins a 25 anys que segons al padró consti que conviuen en el domicili familiar

- Els/les germans/es majors de 25 anys amb discapacitat física, psíquica o sensorial que segons al padró consti que conviuen en el domicili familiar

- En cas de divorci o separació legal:

- Si la guarda i custòdia del/la menor és compartida es tindran en compte els/les dos/dues tutors/es com a membres computables de la unitat familiar.

- Si la guarda i custòdia del/la menor s’atribueix a un/a sol/a tutor/a, no serà membre computable aquell/a ex cònjuge que no convisqui amb el/la menor, però s’afegirà a la renda del tutor/a la pensió d’alimentació i/o compensatòria que estableixi la sentència (multiplicada en 12 mesos).

No es tindran en compte altres persones, amb o sense relació de parentiu amb l’alumne, tot i que convisquin al domicili familiar.

b) Quan l’alumne és major d’edat i ha constituït una unitat familiar pròpia, o en tot cas tingui 26 anys en endavant, es consideren membres computables de la unitat familiar:

- L'alumne pel qual es sol·licita el/s servei/s

- La parella legal de l’alumne

No es tindran en compte altres persones, amb o sense relació de parentiu amb l’alumne, tot i que convisquin al domicili familiar

La meva carpeta

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta

Atenció Ciutadana

Atenció en línia

 • Informació i consultes
 • Incidències i reclamacions

Atenció telefònica

 • Informació i tramitació
 • Incidències i reclamacions

Atenció presencial

 • Oficines d'atenció ciutadana
 • Oficines especialitzades
Ajuntament d'Esparreguera
Plaça de l'Ajuntament Nº1
08292 Esparreguera
Tel: 93 777 18 01
Fax: 93 777 59 04
E-mail: oac@esparreguera.cat
Ajuntament d'Esparreguera
Projecte desenvolupat per Projecte desenvolupat per eCityclic i Proyecto web desarrollado por Semic

La seva privacitat és important per nosaltres

Aquest lloc web utilitza tecnologies, com les cookies, per obtenir informació sobre les audiències que veuen els anuncis i el contingut, entre altres coses. Feu clic a continuació per autoritzar l'ús d'aquesta tecnologia i el processament de les seves dades personals per a aquests fins.

La seva privacitat és important per nosaltres

Pot establir les seves preferencies i consentiments depenent de com vol que s'utilitzin les seves dades segons els fins detallats a continuació.
Cookies Tècniques

ASP.NET_SessionId

Cookie creada cada cop que s'accedeix a una aplicació d'ASP.NET. S'utilitza com una mesura de seguretat en el control de sessions en les aplicacions d'ASP.NET. Expira quan el navegador es tanca.

cb_enabled

Cookie tècnica i estrictament necessària que conté el valor de si s'ha acceptat la instal·lació de cookies. Expira al cap d'un any.

Cookies Analítiques

Google Analytics

Cookie analítica que medeix cóm interactuen els usuaris amb el contingut de la pàgina web.

Les cookies generades per google analytics son les següents:

 • __utma  S'utilitza per distingir usuaris i sessions. Expira als 2 anys a partir de la configuració o actualització.
 • __utmt S'utilitza per limitar el percentatge de les sol·licituds. Expira als 10 minuts.
 • __utmb S'utilitza per determinar noves sessions o visites. Expira als 30 minuts després de la configuració o actualització.
 • __utmc S'utilitza per determinar si un usuari estava a una nova sessió o de visita. Expira al tancar la sessió amb el navegador.
 • __utmz Emmagatzema la font de tràfic o la campanya que explica com ha arribat l'usuari a la pàgina web. Expira als 6 mesos després de la configuració o actualització.
Cookies de Tercers
Actualment no s'utilitzen cookies de tercers en aquest lloc web.