Tràmit amb certificat Llicència urbanística d'obres

Aquest tràmit permet sol·licitar una llicència urbanística d'obres

 Aquesta llicència urbanística és obligatòria per poder realitzar els següents actes:

- Construcció d'edificis de nova planta

- Enderrocs totals o parcials

- Actuacions en edificis existents que comportin la rehabilitació o reforma integral, la reparació estructural integral, ampliacions de superfície i volum construït, modificació del nombre d'habitatges i canvi d'ús de l'edifici

- Obres que afectin béns catalogats

- Moviments de terres i explanacions de terrenys

- Construcció de piscines

- Obres d'urbanització o realització de rases, canalitzacions o modificacions de serveis a l'espai públic

Tramitació

Qui ho pot demanar: Qualsevol persona interessada o el seu representant

Quan es pot demanar: Tot l'any

Cost: Taxa segons Ordenançes fiscals núm. 5 i 18:

- El tipus de gravamen serà del 4% sobre la base imposable, és a dir, sobre el cost real i efectiu de la construcció, instal·lació o obra. S’entén per tal, a aquests efectes, el cost d’execució material d’aquella

- La quota tributària serà de l'1% sobre la base imposable, és a dir, sobre el cost real i efectiu de la construcció, instal·lació o obra. S’entén per tal, a aquests efectes, el cost d’execució material d’aquella

* Per exempcions i bonificacions veure el contingut de l'ordenança

Terminis resolució: 2 mesos

Efectes silenci: És positiu amb caràcter general. Serà negatiu en sòl no urbanitzable o en el cas de sol·licituds de llicència de moviments de terres i explanacions, obres d'edificació, construcció i implantació d'instal·lacions de nova planta siguin provisionals o permanents (Art. 11 RD 7/2015).

En cap cas s'adquiriran per silenci administratiu facultats urbanístiques que contravinguin les lleis, el planejament urbanístic o les ordenances municipals, ni aquelles que comprometin la titularitat de béns o drets de domini públic, o sòls que el planejament destini a sistemes.

Formes de tramitació

 • TRAMITACIÓ ELECTRÒNICA:

  Servei de 24 hores al dia, 365 a l'any

  Per iniciar Tramitació Electrònica, al final d'aquesta pàgina heu de fer clic a TRAMITAR AMB CERTIFICAT. S'obrirà un formulari electrònic que haureu d'emplenar i enviar, no us oblideu d'adjuntar la documentació indicada en l'apartat DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR.

  Un cop presentada la sol.licitud rebreu a l’adreça de correu electrònic que heu consignat el document de pagament amb el que podreu abonar les taxes a través de les entitats bancàries i formes de pagament que hi consten, dins del termini que hi figura al peu. L’Ajuntament verificarà el pagament. No caldrà que presenteu cap justificant.

  Respecte al pagament de l'ICIO (IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS I INSTAL·LACIONS), és obligatori realitzar l'autoliquidació adreçant-vos a la pàgina web de l’ORGT:

  https://orgt.diba.cat/es/TramitsPagaments/DeclaracionsICIO/icio

  Si no sou OBLIGATS TELEMÀTICS i necessiteu assistència, podeu adreçar-vos presencialment a l’OAC, prèvia cita, on us confeccionaran el document de pagament de l’IMPOST DE CONSTRUCCIONS I INSTAL·LACIONS (ICIO).

 • TRAMITACIÓ PRESENCIAL:

  Oficina d'Atenció Ciutadana de Territori i Sostenibilitat (Carrer Cavallers, 26)

  • De dilluns a divendres de 8:30 hores a 14:30 hores
  • Telèfon: 93 777 18 01

  Per fer la Tramitació Presencial i per una atenció més àgil, us recomanem reservar cita prèvia a l'OAC de Territori i Sostenibilitat mitjançant la web: https://citaprevia.esparreguera.cat/. Haureu de portar la documentació indicada en l'apartat DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR. En l'apartat IMPRESOS podeu descarregar-vos la Sol·licitud de llicència d'obres. Per realitzar qualsevol gestió presencialment és necessari presentar el document d’identitat original.

  Un cop presentada la sol.licitud se us estendrà el document de pagament amb el que podreu abonar les taxes a través de les entitats bancàries i formes de pagament que hi consten, dins del termini que hi figura al peu. L’Ajuntament verificarà el pagament. No caldrà que presenteu cap justificant.

  Respecte al pagament de l'ICIO (IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS I INSTAL·LACIONS), és obligatori realitzar l'autoliquidació, per tant sereu assistits en el moment de sol·licitar la comunicació/llicència per a la confecció del document de pagament.Documentació que cal aportar

TRAMITACIÓ ELECTRÒNICA:

Reviseu la documentació que cal aportar, en l'apartat DOCUMENTACIÓ COMÚ

TRAMITACIÓ PRESENCIAL:

Sol·licitud de llicència d'obres (en l'apartat de IMPRESOS d'aquesta mateixa pàgina)

Reviseu la resta de documentació que cal aportar, en l'apartat DOCUMENTACIÓ COMÚ

 


 

DOCUMENTACIÓ COMÚ (PER TRAMITACIÓ PRESENCIAL I ELECTRÒNICA):

- Projecte tècnic en format digital visat i signat electrònicament per tècnic/a competent, que haurà estar integrat com a mínim per:

1.- Memòria que descrigui l’operació, obra, ús o instal·lació amb la precisió i abast suficients per avaluar la pertinença a la llicència. Contingut segons Annex I del CTE (RD 314/06), i es justificarà el compliment del CTE, eco-eficiència, habitabilitat i accessibilitat.

2.- Pressupost d’execució material de l’obra.

3.- Plànols de situació i emplaçament amb base topogràfica.

4.- Plànols amb els serveis urbanístics existents en un radi de 50 metres.

5.- Plànols de l’estat actual que detallin la situació del solar i dels edificis veïns, les fondàries, alçades, etc.

6.- Plànols de l’obra projectada, a escala no inferior a 1:100, acotats, amb nomenclatura dels espais i amb indicació de superfícies construïdes, útils i de ventilació.

7.- Fotografies interiors i exteriors de l’edificació i de l’espai lliure de parcel·la, vials i voreres, que permetin una correcta visualització del seu estat actual.

- Estudi bàsic o estudi de seguretat i salut adaptat a l’obra concreta, signat electrònicament.

- Estudi de gestió de residus amb justificació de l’avaluació del volum i les característiques dels residus que s’originaran durant les obres, d’acord amb la normativa sectorial vigent, reguladora dels enderrocs i altres residus de la construcció, signat electrònicament.

- Document d'acceptació signat per un gestor de residus autoritzat on consti el codi de gestor, el domicili de l'obra i l'import rebut en concepte de dipòsit per a la posterior gestió, per tal de garantir la correcta destinació dels residus separats per tipus.

- Projecte de telecomunicació, si s’escau.

- Nomenament dels tècnics competents que assumeixin la direcció de l’obra, visat.

- Certificat subscrit pel tècnic redactor del projecte on es justifiqui la no afectació a línies elèctriques d’alta o mitja tensió ni a cap altra servitud de serveis.

- Designació de l’empresa constructora, acompanyant el document on el contractista assumeix l’execució de l’obra, i la declaració d’estar al corrent del pagament de tributsSi l’obra es fes per autoconstrucció, el constructor haurà de ser el titular de les obres o persona de la mateixa unitat familiar, i les obres hauran d’estar destinades a l’ús propi. En aquest cas, el promotor signarà el compromís de no contractar cap empresa constructora ni remunerar persones, sota l’advertiment de les responsabilitats legals. L’Ajuntament podrà comunicar aquestes circumstàncies a l’Administració Treball i Seguretat Social.

- Certificat de no inhabilitació del tècnic/a emès pel col·legi oficial corresponent, en cas de no aportar el projecte visat.

- Full d’autorització de representació omplert amb fotocòpia dels DNI del sol·licitant i el representant.

- Autorització dels organismes competents en matèria del domini públic afectat per l’actuació, si s’escau.

- Altres (especificar en el formulari)

Normativa

NORMATIVA LOCAL:

Text Refós del Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU), publicat al DOGC de 15 de març de 1996, amb les modificacions puntuals

Planejament derivat vigent

Ordenança no fiscal núm. 18, sobre la incorporació de sistemes de captació d’energia solar en les edificacions

Ordenança no fiscal núm. 19, reguladora del soroll i les vibracions

Ordenança no fiscal núm. 21, reguladora de la intervenció administrativa en les actes d'edificació i ús del sòl

Ordenança no fiscal núm. 23, reguladora dels guals i estacionaments reservats

Ordenança fiscal núm. 5, Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

Ordenança fiscal núm. 18, Taxa per llicències o la comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme

 

NORMATIVA SECTORIAL:

Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme.

Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.

Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme.

Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.

Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 de octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei del Sòl i rehabilitació urbana.

Llei 38/1999, de 6 de novembre, d’ordenació de l’edificació.

Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel que s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació.

Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis.

Decret 141/2012, sobre condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i cèdula d’habitabilitat.

Decret 135/1995, de 24 de març, que aprova el Codi d’Accessibilitat.

Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, que estableix les disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció.

Decret 89/2010, de 29 de juny, que regula el programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya.

Reial decret 210/2018, de 6 d'abril, pel qual s'aprova el Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya.

Reial Decret 1000/2010, de 5 d’agost, que regula els visats col·legials obligatoris.

Decret Llei 18/2020, de 12 de maig, de mesures urgents en matèria d’urbanisme, fiances i ambiental.

Ordre ITC/1644/2011, de 10 de juny, per la qual es desplega el Reglament regulador de les infraestructures comunes de telecomunicacions per a l’accés als serveis de telecomunicació.

Reial Decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis.

Observacions

La resolució notificada constitueix el document de la llicència que contindrà els terminis d'inici i finalització de les obres, prescripcions particulars i generals, així com la liquidació o les fiances a dipositar.

S’haurà de recollir la placa que contindrà les dades de la llicència.

També caldrà fer la presentació de la comunicació d'inici de les obres.

Dins del termini atorgat, es podrà sol·licitar una pròrroga de la llicència, que serà subjecte al procediment de comunicació prèvia.

Sol·licitar la ocupació i utilització de la construcció adjuntant el certificat final d'obra, juntament amb la sol·licitud de devolució de les fiances, una vegada finalitzades les obres.

Si voleu informació addicional sobre les llicències urbanístiques i la disciplina urbanística la podeu trobar aquí.

Respecte al pagament de l'ICIO (IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS I INSTAL·LACIONS), és obligatori realitzar l'autoliquidació. Els obligats telemàtics han d'adreçar-se a la pàgina web de l’ORGT per realitzar el pagament: https://orgt.diba.cat/es/TramitsPagaments/DeclaracionsICIO/icio. Si no sou OBLIGATS TELEMÀTICS i necessiteu assistència, podeu adreçar-vos presencialment a l’OAC, prèvia cita, on us confeccionaran el document de pagament de l’IMPOST DE CONSTRUCCIONS I INSTAL·LACIONS (ICIO).

La meva carpeta

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta

Atenció Ciutadana

Atenció en línia

 • Informació i consultes
 • Incidències i reclamacions

Atenció telefònica

 • Informació i tramitació
 • Incidències i reclamacions

Atenció presencial

 • Oficines d'atenció ciutadana
 • Oficines especialitzades
Ajuntament d'Esparreguera
Plaça de l'Ajuntament Nº1
08292 Esparreguera
Tel: 93 777 18 01
Fax: 93 777 59 04
E-mail: oac@esparreguera.cat
Ajuntament d'Esparreguera
Projecte desenvolupat per Projecte desenvolupat per eCityclic i Proyecto web desarrollado por Semic

La seva privacitat és important per nosaltres

Aquest lloc web utilitza tecnologies, com les cookies, per obtenir informació sobre les audiències que veuen els anuncis i el contingut, entre altres coses. Feu clic a continuació per autoritzar l'ús d'aquesta tecnologia i el processament de les seves dades personals per a aquests fins.

La seva privacitat és important per nosaltres

Pot establir les seves preferencies i consentiments depenent de com vol que s'utilitzin les seves dades segons els fins detallats a continuació.
Cookies Tècniques

ASP.NET_SessionId

Cookie creada cada cop que s'accedeix a una aplicació d'ASP.NET. S'utilitza com una mesura de seguretat en el control de sessions en les aplicacions d'ASP.NET. Expira quan el navegador es tanca.

cb_enabled

Cookie tècnica i estrictament necessària que conté el valor de si s'ha acceptat la instal·lació de cookies. Expira al cap d'un any.

Cookies Analítiques

Google Analytics

Cookie analítica que medeix cóm interactuen els usuaris amb el contingut de la pàgina web.

Les cookies generades per google analytics son les següents:

 • __utma  S'utilitza per distingir usuaris i sessions. Expira als 2 anys a partir de la configuració o actualització.
 • __utmt S'utilitza per limitar el percentatge de les sol·licituds. Expira als 10 minuts.
 • __utmb S'utilitza per determinar noves sessions o visites. Expira als 30 minuts després de la configuració o actualització.
 • __utmc S'utilitza per determinar si un usuari estava a una nova sessió o de visita. Expira al tancar la sessió amb el navegador.
 • __utmz Emmagatzema la font de tràfic o la campanya que explica com ha arribat l'usuari a la pàgina web. Expira als 6 mesos després de la configuració o actualització.
Cookies de Tercers
Actualment no s'utilitzen cookies de tercers en aquest lloc web.