Tràmit amb certificat Sol·licitud de confirmació de plaça, de matrícula o de baixa a les escoles bressol municipals

Les escoles bressol són centres educatius que poden impartir el primer cicle d'educació infantil. Aquest tràmit permet formalitzar la matrícula de la plaça adjudicada, confirmar plaça de un curs escolar per un altre i donar de baixa la plaça a les escoles bressol municipals

Tramitació

Qui ho pot demanar: Els/les progenitors/es, tutors/es legals o persones encarregades de la guarda dels menors, de l'alumnat amb plaça a les escoles bressol municipals. Cal tenir en compte que la persona sol·licitant ha de ser la mateixa que persona que realitzarà o realitza el pagament (contribuient)

Quan es pot demanar

- CONFIRMACIÓ: Les dates són establertes cada curs escolar per les direccions de les escoles bressol municipals. - 12 a 22 abril 2024

- MATRÍCULA: En funció dels calendaris anuals de preinscripció i matrícula publicats pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. Del 17 al 25 de juny de 2024

Cal tenir en compte que:

- Si la presentació de la sol·licitud de matrícula es produeix previ a l’inici del curs escolar fins al darrer dia del mes de setembre, comportarà el pagament sencer de la quota mensual de setembre.

- Si la presentació de la sol·licitud de matricula es produeix a partir del mes d’octubre, un cop iniciat i dins del curs escolar, la data del registre del full de matrícula determinarà l’inici de prestació del servei i l’obligació del pagament de la quota mensual de la següent manera:

- Del dia 1 al dia 15 (ambdós inclosos): El dia del registre indica quan comença la prestació del servei i comporta el pagament sencer de de la quota mensual del mes de sol·licitud.

- Del dia 16 fins final de mes: El dia del registre indica l’inici de la prestació del servei comportant el pagament de la meitat de la quota mensual corresponent al mes de la sol·licitud.

- BAIXA: Durant tot l’any.

Cal tenir en compte que per formalitzar la baixa de la plaça assignada s’ha de presentar en el registre de l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament d’Esparreguera la seva sol·licitud. La data de presentació del registre de sol·licitud de baixa determinarà el darrer mes de prestació del servei i comportarà el pagament de la quota sencera d’aquell mes. Excepcionalment, si es vol sol·licitar la baixa de l’escola al setembre, després de matricular al seu fill en el període de matriculació (juny-juliol), ho pot fer fins al segon dia laboral del mes de setembre sense que comporti cap obligació de pagament. 

SOL·LICITAR UNA MODIFICACIÓ D’ASSIGNACIÓ DE TRAM DE LA TARIFACIÓ SOCIAL: Durant tot l’any.

Cost:

- Tràmit: Gratuït

- Servei: En funció de les prestacions, d'acord amb l'Ordenança fiscal núm. 23 Preu públic per la prestació del Servei d'Escola Bressol de l'Ajuntament d'Esparreguera.

Terminis resolució: 3 mesos

Efectes silenci: Positiu

Formes de tramitació

 • TRAMITACIÓ ELECTRÒNICA:

  Servei de 24 hores al dia, 365 a l'any

  Per iniciar Tramitació Electrònica, al final d'aquesta pàgina heu de fer clic a TRAMITAR AMB CERTIFICAT. S'obrirà un formulari electrònic que haureu d'emplenar. No us oblideu d'adjuntar la documentació indicada en l'apartat DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR. Si us cal, en l'apartat DOCUMENTS podeu descarregar-vos l'Autorització que podreu emplenar i signar digitalment

 • TRAMITACIÓ PRESENCIAL:

  Oficina d'Atenció Ciutadana (Plaça de l'Ajuntament, 1)

  Horari d'hivern (del 16 de setembre al 14 de juny)

  • De dilluns a dijous, de 2/4 de 9 del matí (8.30h) a 2/4 de 3 de la tarda (14.30h)
  • Divendres, de 2/4 de 9 del matí (8.30h) a 2 de la tarda (14.00h)
  • Dimarts i dimecres, de 2/4 de 5 de la tarda (16.30) a 7 del vespre (19.00h)

  Horari d'estiu (del 15 de juny al 15 de setembre)

  • De dilluns a dijous, de 2/4 de 9 del matí (8.30h) a 2/4 de 3 de la tarda (14.30h)
  • Divendres, de 2/4 de 9 del matí (8.30h) a 2 de la tarda (14.00h)

  Per fer la Tramitació Presencial i per una atenció més àgil, us recomanem reservar cita prèvia a l'OAC mitjançant la web: https://citaprevia.esparreguera.cat/. Haureu de portar la documentació indicada en l'apartat DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR. Si us cal, en l'apartat DOCUMENTS podeu descarregar-vos la Sol·licitud de confirmació de plaça, de matrícula o de baixa a les escoles bressol municipals que haureu d'emplenar i signar. Per realitzar qualsevol gestió presencialment és necessari presentar el document d’identitat original.Documentació que cal aportar

TRAMITACIÓ ELECTRÒNICA:

En cas de confirmació: 

- Full de comunicació de dades bancàries que només l’heu d’adjuntar si voleu modificar les dades bancàries actual

- L’autorització de la consulta de dades tributàries per part de l’Ajuntament d’Esparreguera

si us voleu acollir a la tarifació social. Només l’heu d’adjuntar si no us acollíeu a la tarifació social el curs passat i aquest  nou curs sí que voleu, o bé, si sí que us acollíeu i un dels fills/es del nucli ja ha complert 16 anys. En aquest cas només heu d’adjuntar l’autorització del fill/a de 16 anys.  

Si no us voleu acollir a la tarifació social, al final del document trobareu una casella que heu d’assenyalar, on posa: “no vull acollir-me a l’acreditació de la capacitat econòmica de la meva unitat familiar i assumeixo que se m’apliqui la tarifació social del tram més alt”

L’apartat pagament Xec Guarderia, només l’han d’omplir les famílies dels infants que estan a la classe de nadons (I0) si podeu acollir-vos a aquesta forma de pagament d’ensenyament. Les famílies dels infants que passaran a I2 no ho heu d’omplir perquè el curs vinent el servei d’ensenyament és gratuït pels infants de 2 a 3 anys. Si voleu fer el pagament d’escolarització amb XEC GUARDERIA: Heu d’assenyalar el quadre que posa Desitjo tramitar el pagament mitjançant xec guarderia. Heu d’assenyalar el nom d’una de les tres empreses que surten. Posar el nom i cognoms de la persona que farà el pagament que ha de coincidir amb la persona que farà la confirmació de matrícula. 


En cas de matrícula:

- Full de comunicació de dades bancàries signat i validat per l’entitat bancària. Es pot substituir la signatura i validació bancàries pel certificat de titularitat del compte bancari que podeu obtenir online en el vostrebanc (el full de comunicació de dades bancàries el teniu en l'apartatde DOCUMENTS d'aquesta mateixa pàgina). IMPORTANT: aquestadocumentació NOMÉS s'ha d'aportar en el cas que presenteu aquestes dades per primera vegada a l’Ajuntament d’Esparreguera, o bé si han transcorregut més de cinc anys des de la darrera presentació o bé les heu modificat.

- Autorització signada per a l’obtenció de dades per mitjans electrònics a altres administracions,dels ingressos anuals dels membres de la unitat familiar majors de 16 anys al’Ajuntament d’Esparreguera. (en l'apartat de DOCUMENTS d'aquesta mateixa pàgina, podeu emplenar-la i signar-la digitalment. Cal una autorització per cada persona). En cas de NO autoritzar a l’Ajuntament d’Esparreguera: declaració d’IRPF i/o certificat d’imputacions dels membres de la unitat familiar majors de 16 anys.

- Si voleu fer el pagament d’escolarització amb XEC GUARDERIA: Heu d’assenyalar el quadre que posa Desitjo tramitar el pagament mitjançant xec guarderia. Heu d’assenyalar el nom d’una de les tres empreses que surten. Posar el nom i cognoms de la persona que farà el pagament que ha de coincidir amb la persona que farà la matrícula.

- Sentència judicial de divorci o separació (en cas que la guarda i custòdia del/la menor s’atribueix a un/a sol/a tutor/a)

- Fotocòpia del llibre de família o certificat electrònic de la inscripció de naixement

- En cas de sol·licitar una modificació d’assignació de tram de la tarifació social: Aportació de la documentació justificativa o complementària del canvi substancial


En cas de modificació d’assignació de tram:

Omplir la sol·licitud en relació amb la modificació de tram.


En cas de baixa:

Omplir la sol·licitud en relació amb la gestió de la baixa.


En tots els casos (confirmació, matrícula o modificació d’assignació de tram):

Si s’oposa a la consulta de dades a altres administracions per part de l’Ajuntament d’Esparreguera, també haurà d’aportar:

- Volant de convivència, en cas d’unitats familiars no empadronades a Esparreguera


TRAMITACIÓ PRESENCIAL:


La mateixa documentació de tramitació electrònica més la Sol·licitud de confirmació de plaça, de matrícula o de baixa a les escoles bressol municipals (en l'apartat de IMPRESOS d'aquesta mateixa pàgina). 

 

Normativa

Ordenança fiscal núm. 23, Preu públic per la prestació del Servei d'Escola Bressol de l'Ajuntament d'Esparreguera.

Decret 11/2021, de 16 de febrer, de la programació de l'oferta educativa i del procediment d'admissió en els centres del Servei d'Educació de Catalunya.

Resolucions anuals del Departament d'Educació, de la Generalitat de Catalunya.

Observacions

PER L’ASSIGNACIÓ DE TRAMS DE LA TARIFACIÓ SOCIAL

L’Ajuntament tindrà en compte el nombre de membres de la unitat familiar, el nombre de germans/es matriculats/des al centre, els ingressos de la unitat familiar i l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC).

La determinació dels membres de la unitat familiar es realitzarà atenent a la situació existent a data de la matrícula o sol·licitud de revisió de l’assignació de tram de la tarifació social. Es consideren membres computables de la unitat familiar:

- L'alumne pel qual es sol·licita el/s servei/s

- Els/les progenitors/es o tutors/es legals de l’alumne

- Els/les germans/es (que comparteixin amb l’alumne un o els/les dos/dues tutors/es) de fins a 25 anys que segons al padró consti que conviuen en el domicili familiar

- Els/les germans/es majors de 25 anys amb discapacitat física, psíquica o sensorial que segons al padró consti que conviuen en el domicili familiar

- En cas de divorci o separació legal:

- Si la guarda i custòdia del/la menor és compartida es tindran en compte els/les dos/dues tutors/es com a membres computables de la unitat familiar.

- Si la guarda i custòdia del/la menor s’atribueix a un/a sol/a tutor/a, no serà membre computable aquell/a ex cònjuge que no convisqui amb el/la menor, però s’afegirà a la renda del tutor/a la pensió d’alimentació i/o compensatòria que estableixi la sentència (multiplicada en 12 mesos).

- No es tindran en compte altres persones, amb o sense relació de parentiu amb l’alumne, tot i que convisquin al domicili familiar 

La meva carpeta

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta

Atenció Ciutadana

Atenció en línia

 • Informació i consultes
 • Incidències i reclamacions

Atenció telefònica

 • Informació i tramitació
 • Incidències i reclamacions

Atenció presencial

 • Oficines d'atenció ciutadana
 • Oficines especialitzades
Ajuntament d'Esparreguera
Plaça de l'Ajuntament Nº1
08292 Esparreguera
Tel: 93 777 18 01
Fax: 93 777 59 04
E-mail: oac@esparreguera.cat
Ajuntament d'Esparreguera
Projecte desenvolupat per Projecte desenvolupat per eCityclic i Proyecto web desarrollado por Semic

La seva privacitat és important per nosaltres

Aquest lloc web utilitza tecnologies, com les cookies, per obtenir informació sobre les audiències que veuen els anuncis i el contingut, entre altres coses. Feu clic a continuació per autoritzar l'ús d'aquesta tecnologia i el processament de les seves dades personals per a aquests fins.

La seva privacitat és important per nosaltres

Pot establir les seves preferencies i consentiments depenent de com vol que s'utilitzin les seves dades segons els fins detallats a continuació.
Cookies Tècniques

ASP.NET_SessionId

Cookie creada cada cop que s'accedeix a una aplicació d'ASP.NET. S'utilitza com una mesura de seguretat en el control de sessions en les aplicacions d'ASP.NET. Expira quan el navegador es tanca.

cb_enabled

Cookie tècnica i estrictament necessària que conté el valor de si s'ha acceptat la instal·lació de cookies. Expira al cap d'un any.

Cookies Analítiques

Google Analytics

Cookie analítica que medeix cóm interactuen els usuaris amb el contingut de la pàgina web.

Les cookies generades per google analytics son les següents:

 • __utma  S'utilitza per distingir usuaris i sessions. Expira als 2 anys a partir de la configuració o actualització.
 • __utmt S'utilitza per limitar el percentatge de les sol·licituds. Expira als 10 minuts.
 • __utmb S'utilitza per determinar noves sessions o visites. Expira als 30 minuts després de la configuració o actualització.
 • __utmc S'utilitza per determinar si un usuari estava a una nova sessió o de visita. Expira al tancar la sessió amb el navegador.
 • __utmz Emmagatzema la font de tràfic o la campanya que explica com ha arribat l'usuari a la pàgina web. Expira als 6 mesos després de la configuració o actualització.
Cookies de Tercers
Actualment no s'utilitzen cookies de tercers en aquest lloc web.