Tràmit amb certificat Llicència de parcel·lació urbanística, declaració d'innecessarietat de parcel·lació

La llicència de parcel·lació autoritza la divisió o segregació de terrenys de la qual resultin dos o més lots aptes per a ser edificats, un cop comprovada la seva adequació al planejament urbanístic aplicable i al règim legal de formació de parcel·les i finques.

La declaració d’innecessarietat de parcel·lació és un document expedit per l'Ajuntament on consta que, en aquells supòsits previstos per la llei, no és necessari sol·licitar la llicència de parcel·lació d'un terreny.

Aquests documents són necessaris per a formalitzar l'escriptura pública de divisió de parcel·les i la seva inscripció al Registre de la Propietat.

Tramitació

Qui ho pot demanar: Les persones propietàries de les parcel·les o el seu representant degudament acreditat (Article 5 de la Llei 39/2015, de l'1 d'octubre)

Quan es pot demanar: Durant tot l'any  

Cost: Taxa segons Ordenança fiscal núm. 18

- 206,20 € per parcel·la resultant

- 92,79 € per hectàrea per divisió de parcel·les en sòl no urbanitzable, amb quota màxima de 1.546,50 €

Terminis resolució: Un mes

Efectes silenci: Negatiu

Formes de tramitació

 • TRAMITACIÓ ELECTRÒNICA:

  Servei de 24 hores al dia, 365 a l'any

  Per iniciar Tramitació Electrònica, al final d'aquesta pàgina heu de fer clic a TRAMITAR AMB CERTIFICAT. S'obrirà un formulari electrònic que haureu d'emplenar i enviar, no us oblideu d'adjuntar la documentació indicada en l'apartat DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR, si s'escau.

  Un cop presentada la sol.licitud rebreu a l’adreça de correu electrònic que heu consignat el document de pagament amb el que podreu abonar les taxes a través de les entitats bancàries i formes de pagament que hi consten, dins del termini que hi figura al peu. L’Ajuntament verificarà el pagament. No caldrà que presenteu cap justificant.Documentació que cal aportar

TRAMITACIÓ ELECTRÒNICA:

- Documentació tècnica en format digital i signada electrònicament per tècnic/a competent, que haurà d’estar integrada com a mínim per:

- Memòria justificativa que defineixi l’ús i els lots proposats i la seva adequació al planejament urbanístic aplicable i al règim local de formació de parcel·les i finques. En sòl urbà, justificació que les parcel·les poden reunir condició de solar. En sòl rural, justificació que les parcel·les compleixen la unitat mínima de conreu o forestal.

- Fitxes descriptives dels lots resultants especificant els límits, la cabuda i la qualificació urbanística del lot, i si és indivisible.

- Plànol de situació de la finca amb indicació de la referència registral i cadastral, superfície i finques amb les quals limiten.

- Plànol parcel·lari de la finca amb base cartogràfica topogràfica, representatiu dels lots proposats i representant elements naturals i constructius existents.

- Superposició del plànol parcel·lari sobre un plànol de qualificacions urbanístiques.

- En sòl urbà: plànol d’informació on s’indiqui la ubicació dels serveis públics amb referència expressa del clavegueram.

- Si existeixen construccions a la parcel·la:

- Justificació del compliment dels paràmetres urbanístics de les edificacions respecte les finques que es proposi parcel·lar.

- Fotografies de les edificacions on s’entengui tota la volumetria de la construcció.

- Certificació de domini del Registre de la Propietat. (O nota simple informativa registral, datada, on constin els propietaris i la descripció).

- Proforma del document públic o privat que reflecteixi la divisió de terrenys o l’operació jurídica assimilada que se sol·liciti.

- Full d’autorització de representació omplert amb fotocòpia dels DNI del sol·licitant i el representant, degudament signat.

- Certificat de no inhabilitació del tècnic/a emès pel col·legi oficial corresponent, en cas de no aportar el projecte visat.

- Validació gràfica de cadastre de la parcel·lació proposada.

- Arxiu GML de les coordenades de les finques.

Normativa

NORMATIVA LOCAL:

Text Refós del Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU), publicat al DOGC de 15 de març de 1996, amb les modificacions puntuals

Planejament derivat vigent

Ordenança no fiscal núm. 21 reguladora de la intervenció administrativa en les actes d'edificació i ús del sòl

Ordenança fiscal núm. 18 Taxa per llicències o la comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme

 

NORMATIVA SECTORIAL:

Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme

Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística

Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme

Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals

Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 de octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei del Sòl i rehabilitació urbana

Decret 169/1983, de 12 d’abril, sobre Unitats Mínimes de Conreu

Decret 35/1990, de 23 de gener, pel qual es fixa la unitat mínima forestal

Observacions

- La resolució notificada constitueix el document de la llicència i ha d’incorporar annexa una còpia certificada del plànol parcel·lari corresponent i de les fitxes descriptives dels lots resultants.

- L’Ajuntament no intervé en el tràmit per agrupar parcel·les. Caldrà presentar al Registre l'escriptura d'agrupació/agregació, acompanyant un arxiu GML de les coordenades de la finca.

La meva carpeta

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta

Atenció Ciutadana

Atenció en línia

 • Informació i consultes
 • Incidències i reclamacions

Atenció telefònica

 • Informació i tramitació
 • Incidències i reclamacions

Atenció presencial

 • Oficines d'atenció ciutadana
 • Oficines especialitzades
Ajuntament d'Esparreguera
Plaça de l'Ajuntament Nº1
08292 Esparreguera
Tel: 93 777 18 01
Fax: 93 777 59 04
E-mail: oac@esparreguera.cat
Ajuntament d'Esparreguera
Projecte desenvolupat per Projecte desenvolupat per eCityclic i Proyecto web desarrollado por Semic

La seva privacitat és important per nosaltres

Aquest lloc web utilitza tecnologies, com les cookies, per obtenir informació sobre les audiències que veuen els anuncis i el contingut, entre altres coses. Feu clic a continuació per autoritzar l'ús d'aquesta tecnologia i el processament de les seves dades personals per a aquests fins.

La seva privacitat és important per nosaltres

Pot establir les seves preferencies i consentiments depenent de com vol que s'utilitzin les seves dades segons els fins detallats a continuació.
Cookies Tècniques

ASP.NET_SessionId

Cookie creada cada cop que s'accedeix a una aplicació d'ASP.NET. S'utilitza com una mesura de seguretat en el control de sessions en les aplicacions d'ASP.NET. Expira quan el navegador es tanca.

cb_enabled

Cookie tècnica i estrictament necessària que conté el valor de si s'ha acceptat la instal·lació de cookies. Expira al cap d'un any.

Cookies Analítiques

Google Analytics

Cookie analítica que medeix cóm interactuen els usuaris amb el contingut de la pàgina web.

Les cookies generades per google analytics son les següents:

 • __utma  S'utilitza per distingir usuaris i sessions. Expira als 2 anys a partir de la configuració o actualització.
 • __utmt S'utilitza per limitar el percentatge de les sol·licituds. Expira als 10 minuts.
 • __utmb S'utilitza per determinar noves sessions o visites. Expira als 30 minuts després de la configuració o actualització.
 • __utmc S'utilitza per determinar si un usuari estava a una nova sessió o de visita. Expira al tancar la sessió amb el navegador.
 • __utmz Emmagatzema la font de tràfic o la campanya que explica com ha arribat l'usuari a la pàgina web. Expira als 6 mesos després de la configuració o actualització.
Cookies de Tercers
Actualment no s'utilitzen cookies de tercers en aquest lloc web.