Tràmit amb certificat Sol·licitud d’exercici dels drets d’accés, rectificació, supressió, limitació o d’oposició, de portabilitat, en relació amb dades de caràcter personal

Aquest tràmit permet a la persona la potestat de protegir la informació de caràcter personal a través de l'exercici dels seus drets D’ACCÉS, RECTIFICACIÓ, SUPRESSIÓ, d’OPOSICIO o de PORTABILITAT amb relació a les dades de caràcter personal

Tramitació

Qui ho pot demanar: Els majors de 14 anys. Aquest dret és de caràcter personalíssim, per la qual cosa, només el pot exercir la persona afectada o el seu representant legal quan l'afectat ha estat declarat incapaç per exercir el seus drets o quan la persona afectada és menor de 14 anys, o quan la persona afectada designi voluntàriament algú que representi. Els familiars d'una persona difunta poden exercir aquest dret, per raons familiars o anàlogues, notificant l'òbit al responsable del tractament i sol·licitant la cancel·lació de les seves dades

Quan es pot demanar: Durant tot l'any

Cost: Gratuït

Terminis resolució: El termini per a resoldre i notificar és d'un mes des de la seva presentació. Aquest termini es pot ampliar 2 mesos quan es tracti de sol·licituds especialment complexes

Efectes silenci: Positiu

Formes de tramitació

 • TRAMITACIÓ ELECTRÒNICA:

  Servei de 24 hores al dia, 365 a l'any

  Per iniciar Tramitació Electrònica, al final d'aquesta pàgina heu de fer clic a TRAMITAR AMB CERTIFICAT. S'obrirà un formulari electrònic que haureu d'emplenar i enviar, no us oblideu d'adjuntar la documentació indicada en l'apartat DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR, si s'escau.

 • TRAMITACIÓ PRESENCIAL:

  Oficina d'Atenció Ciutadana (Plaça de l'Ajuntament, 1)

  Horari d'hivern (del 16 de setembre al 14 de juny)

  • De dilluns a dijous, de 2/4 de 9 del matí (8.30h) a 2/4 de 3 de la tarda (14.30h)
  • Divendres, de 2/4 de 9 del matí (8.30h) a 2 de la tarda (14.00h)
  • Dimarts i dimecres, de 2/4 de 5 de la tarda (16.30) a 7 del vespre (19.00h)

  Horari d'estiu (del 15 de juny al 15 de setembre)

  • De dilluns a dijous, de 2/4 de 9 del matí (8.30h) a 2/4 de 3 de la tarda (14.30h)
  • Divendres, de 2/4 de 9 del matí (8.30h) a 2 de la tarda (14.00h)

  Per fer la Tramitació Presencial i per una atenció més àgil, us recomanem reservar cita prèvia a l'OAC mitjançant la web: https://citaprevia.esparreguera.cat/. Haureu de portar la documentació indicada en l'apartat DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR. En l'apartat IMPRESOS podeu descarregar-vos la sol·licitud d’exercici dels drets d’accés, rectificació, supressió, limitació o d’oposició en relació amb dades de caràcter personal. Per realitzar qualsevol gestió presencialment és necessari presentar el document d’identitat original.Documentació que cal aportar

TRAMITACIÓ ELECTRÒNICA:

- Cal adjuntar documents que acrediti el què es demana, si és el cas (per exemple, si es demana rectificar el cognom, aportar DNI)

 

TRAMITACIÓ PRESENCIAL:

Sol·licitud d’exercici dels drets d’accés, rectificació, supressió, limitació o d’oposició en relació amb dades de caràcter personal (en l'apartat de IMPRESOS d'aquesta mateixa pàgina)

- Cal adjuntar documents que acrediti el què es demana, si és el cas (per exemple, si es demana rectificar el cognom, aportar DNI)

Normativa

Llei 26/2010, del 3 d'agost, de Règim Jurídic i de procediment de les Administracions Públiques de Catalunya

Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics

Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús de mitjans electrònics al sector públic de Catalunya

Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.

Llei orgànica 3/2018, de 5 de de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals

Observacions

NOTA INFORMATIVA:

DRET D’ACCÉS

D’acord amb el que estableix l’article 15 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD):

Article 15. Dret d'accés de l'interessat

1. L'interessat té dret a obtenir del responsable del tractament confirmació de si s'estan tractant dades personals que l’afecten, i si és així, té dret a accedir a aquestes dades i a la informació següent:

a) Les finalitats del tractament.

b) Les categories de dades personals de què es tracta.

c) Els destinataris o les categories de destinataris als quals s’han comunicat o es comunicaran les dades personals, en particular destinataris en tercers països o en organitzacions internacionals.

d) El termini previst de conservació de les dades personals. Si això no és possible, els criteris utilitzats per determinar aquest termini.

e) El dret a sol·licitar al responsable del tractament l'accés a les dades personals relatives a l'interessat, a rectificar-les o a suprimir-les, a limitar-ne el tractament o a oposar-s’hi, així com el dret a la portabilitat de les dades.

f) El dret a presentar una reclamació davant d’una autoritat de control.

g) Quan les dades personals no s'han obtingut de l'interessat, qualsevol informació disponible sobre el seu origen.

h) L’existència de decisions automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils, a què es refereix l'article 22, apartats 1 i 4, i com a mínim en aquests casos, li ha de facilitar informació significativa sobre la lògica aplicada així com la importància i les conseqüències previstes d’aquest tractament per a l'interessat.

2. Quan es transfereixen dades personals a un tercer país o a una organització internacional, l'interessat té dret a ser informat de les garanties adequades relatives a la transferència, en virtut del que disposa l’article 46.

3. El responsable del tractament ha de facilitar una còpia de les dades personals objecte de tractament. Per qualsevol altra còpia que sol·liciti l'interessat, el responsable té dret a percebre un cànon raonable basat en els costos administratius. Quan l'interessat presenti la sol·licitud per mitjans electrònics, i tret que aquest sol·liciti que es faci d'una altra manera, la informació s’ha de facilitar en un format electrònic d'ús comú.

4. El dret d’obtenir còpia esmentat a l'apartat 3 no afecta negativament els drets i les llibertats dels altres.

 

DRET DE RECTIFICACIÓ

D’acord amb el que estableix l’article 16 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGP):

Article 16. Dret de rectificació

L'interessat té dret a obtenir del responsable del tractament la rectificació de les dades personals inexactes que l’afecten, sense dilació indeguda. Tenint en compte les finalitats del tractament, l'interessat té dret que es completin les dades personals incompletes, fins i tot mitjançant una declaració addicional.

 

DRET DE SUPRESSIÓ

D’acord amb el que estableix l’article 17 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGP):

Article 17. Dret de supressió («dret a l'oblit»)

1. L'interessat té dret a obtenir del responsable del tractament, sense dilació indeguda, la supressió de les dades personals que l’afecten. El responsable les ha de suprimir sense dilació indeguda, quan hi concorre alguna de les circumstàncies següents:

a) Les dades personals ja no són necessàries en relació amb les finalitats per a les quals van ser recollides o tractades d’una altra manera.

b) L'interessat retira el consentiment en què es basa el tractament, de conformitat amb l'article 6, apartat 1, lletra a), o amb l'article 9, apartat 2, lletra a), i aquest consentiment no es basa en un altre fonament jurídic.

c) L'interessat s'oposa al tractament, d’acord amb l'article 21, apartat 1, i no hi prevalen altres motius legítims per al tractament o l'interessat s'oposa al tractament, d’acord amb l'article 21, apartat 2.

d) Les dades personals s’han tractat il·lícitament.

e) Les dades personals s’han de suprimir, per complir una obligació legal establerta en el dret de la Unió o dels estats membres al qual està subjecte el responsable del tractament.

f) Les dades personals s'han obtingut en relació amb l'oferta de serveis de la societat de la informació esmentats a l'article 8, apartat 1.

2. Si el responsable del tractament ha fet públiques les dades personals i, en virtut del que disposa l'apartat 1, està obligat a suprimir aquestes dades, tenint en compte la tecnologia disponible i el cost d’aplicar-la, el responsable del tractament ha d’adoptar mesures raonables, incloses mesures tècniques, per informar els responsables que estan tractant aquestes dades de la sol·licitud de l'interessat de suprimir qualsevol enllaç a aquestes dades personals, o qualsevol còpia o rèplica existent.

3. Els apartats 1 i 2 no s’apliquen quan el tractament és necessari:

a) Per exercir el dret a la llibertat d'expressió i d’informació.

b) Per complir una obligació legal que requereix el tractament de dades imposada pel dret de la Unió o dels estats membres al qual està subjecte el responsable del tractament, o per complir una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable.

c) Per raons d'interès públic en l'àmbit de la salut pública, de conformitat amb l'article 9, apartat 2, lletres h) i i), i apartat 3.

d) Amb finalitats d'arxiu en interès públic, finalitats de recerca científica o històrica o finalitats estadístiques, de conformitat amb l'article 89, apartat 1, en la mesura en què el dret esmentat a l'apartat 1 pot fer impossible o obstaculitzar greument l'assoliment dels objectius d'aquest tractament, o e) Per formular, exercir o defensar reclamacions

 

DRET DE LIMITACIÓ DEL TRACTAMENT

D’acord amb el que estableix l’article 18 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD):

Article 18. Dret a la limitació del tractament

1. L'interessat té dret a obtenir del responsable del tractament la limitació del tractament de les dades, si es compleix alguna de les condicions següents:

a) L'interessat impugna l'exactitud de les dades personals, durant un termini que permet al responsable verificar-ne l'exactitud.

b) El tractament és il·lícit i l'interessat s'oposa a la supressió de les dades personals i, en lloc de suprimir-les, sol·licita que se’n limiti l’ús.

c) El responsable ja no necessita les dades personals per a les finalitats del tractament, però l'interessat les necessita per formular, exercir o defensar reclamacions.

d) L'interessat s'ha oposat al tractament d’acord amb l'article 21, apartat 1, mentre es verifica si els motius legítims del responsable prevalen sobre els de l'interessat.

2. Quan el tractament de dades personals s'ha limitat d’acord amb l'apartat 1, amb excepció de la seva conservació, aquestes dades només es poden tractar amb el consentiment de l'interessat, o per formular, exercir o defensar reclamacions, o per tal de protegir els drets d'una altra persona física o jurídica, o per raons d'interès públic important de la Unió o d'un determinat estat membre.

3. Qualsevol interessat que ha obtingut la limitació del tractament d’acord amb l'apartat 1, ha de ser informat pel responsable abans que s’aixequi aquesta limitació.

 

DRET D’OPOSICIÓ

D’acord amb el que estableix l‘article 21 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD):

Article 21. Dret d'oposició

1. Per motius relacionats amb la seva situació particular, l'interessat té dret a oposar-se que les dades personals que l’afecten siguin objecte d'un tractament basat en el que disposa l'article 6, apartat 1, lletres e) o f), inclosa l'elaboració de perfils d’acord amb aquestes disposicions. El responsable del tractament ha de deixar de tractar aquestes dades personals, tret que acrediti motius legítims imperiosos per al tractament que prevalguin sobre els interessos, els drets i les llibertats de l'interessat, o per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions.

2. Quan el tractament de dades personals té per objecte el màrqueting directe, l'interessat té dret a oposar-se en tot moment al tractament de les dades personals que l’afecten, inclosa l'elaboració de perfils relacionada amb el màrqueting esmentat.

3. Quan l'interessat s'oposa al tractament amb finalitats de màrqueting directe, les dades personals s’han de deixar de tractar per a aquestes finalitats.

4. Com a màxim en el moment de la primera comunicació amb l'interessat, el dret establert als apartats 1 i 2 s’ha d’esmentar explícitament a l'interessat i s’ha de presentar clarament i al marge de qualsevol altra informació.

5. En el context de la utilització de serveis de la societat de la informació, i sens perjudici del que disposa la Directiva 2002/58/CE, l'interessat pot exercir el seu dret a oposar-se per mitjans automatitzats que apliquin especificacions tècniques.

6. Si les dades personals es tracten amb finalitats de recerca científica o històrica o amb finalitats estadístiques, de conformitat amb l'article 89, apartat 1, per motius relacionats amb la seva situació particular l'interessat té dret a oposar-se al tractament de dades personals que l’afecten, tret que sigui necessari per complir una missió realitzada per raons d'interès públic.

La meva carpeta

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta

Atenció Ciutadana

Atenció en línia

 • Informació i consultes
 • Incidències i reclamacions

Atenció telefònica

 • Informació i tramitació
 • Incidències i reclamacions

Atenció presencial

 • Oficines d'atenció ciutadana
 • Oficines especialitzades
Ajuntament d'Esparreguera
Plaça de l'Ajuntament Nº1
08292 Esparreguera
Tel: 93 777 18 01
Fax: 93 777 59 04
E-mail: oac@esparreguera.cat
Ajuntament d'Esparreguera
Projecte desenvolupat per Projecte desenvolupat per eCityclic i Proyecto web desarrollado por Semic

La seva privacitat és important per nosaltres

Aquest lloc web utilitza tecnologies, com les cookies, per obtenir informació sobre les audiències que veuen els anuncis i el contingut, entre altres coses. Feu clic a continuació per autoritzar l'ús d'aquesta tecnologia i el processament de les seves dades personals per a aquests fins.

La seva privacitat és important per nosaltres

Pot establir les seves preferencies i consentiments depenent de com vol que s'utilitzin les seves dades segons els fins detallats a continuació.
Cookies Tècniques

ASP.NET_SessionId

Cookie creada cada cop que s'accedeix a una aplicació d'ASP.NET. S'utilitza com una mesura de seguretat en el control de sessions en les aplicacions d'ASP.NET. Expira quan el navegador es tanca.

cb_enabled

Cookie tècnica i estrictament necessària que conté el valor de si s'ha acceptat la instal·lació de cookies. Expira al cap d'un any.

Cookies Analítiques

Google Analytics

Cookie analítica que medeix cóm interactuen els usuaris amb el contingut de la pàgina web.

Les cookies generades per google analytics son les següents:

 • __utma  S'utilitza per distingir usuaris i sessions. Expira als 2 anys a partir de la configuració o actualització.
 • __utmt S'utilitza per limitar el percentatge de les sol·licituds. Expira als 10 minuts.
 • __utmb S'utilitza per determinar noves sessions o visites. Expira als 30 minuts després de la configuració o actualització.
 • __utmc S'utilitza per determinar si un usuari estava a una nova sessió o de visita. Expira al tancar la sessió amb el navegador.
 • __utmz Emmagatzema la font de tràfic o la campanya que explica com ha arribat l'usuari a la pàgina web. Expira als 6 mesos després de la configuració o actualització.
Cookies de Tercers
Actualment no s'utilitzen cookies de tercers en aquest lloc web.